by Oceanic

Regulamin Konkursu „PięknAA na wiosnę” organizowanego w ramach profilu kosmetyki AA w serwisie Facebook

§1
Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu „PięknAA na wiosnę” zwanego dalej „Konkursem” jest zjednoczenie.com sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Czyżewskiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000116005, NIP: 584-259-97-73, REGON: 001400776, kapitał zakładowy: 301.000,00 zł, dalej zwana „Organizatorem”.

2. Zleceniodawcą konkursu jest Oceanic S.A. ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot, zwana dalej „Zleceniodawcą”.

3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Zleceniodawca.

4. Konkurs trwa od 4 kwietnia 2017 do 23 kwietnia 2017 do godz. 23:59.

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Zleceniodawcy prowadzonym w ramach serwisu Facebook nie później niż w dniu 10 maja 2017.

6. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Zleceniodawcy oraz Uczestników Konkursu.

7. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Facebook.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

10. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w odniesieniu do osoby, która nie jest Uczestnikiem Konkursu a której wizerunek został umieszczony na filmie/zdjęciu (zgłoszeniu konkursowym) oraz w przypadku gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.

11. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię: marki AA, Zleceniodawcy, Organizatora oraz promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką AA, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.

12. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

13. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 5 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.

14. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

15. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

16. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook lub utrudnionym dostępie do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.

20. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc.

§2
Uczestnicy Konkursu

 

1. W Konkursach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające konto w serwisie Facebook, zgodne z regulaminem w/w serwisu (tj. m.in. konto określone prawdziwym imieniem i nazwiskiem Uczestnika), które w chwili rozpoczęcia danego Konkursu ukończyły 18 lat oraz zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”). Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.

2. Poprzez wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4 Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Zleceniodawcy, jak również członkowie najbliższych rodzin tychże członków (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§3
Zasady uczestnictwa

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: (a) posiadanie przez Uczestnika konta w serwisie Facebook zgodnego z jego prawdziwymi danymi osobowymi; (b) zapoznanie się z Regulaminem; (c) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4.

2. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.

3. Dozwolone jest korzystanie jedynie z następujących przeglądarek (minimalna wersja): Internet Explorer 8.0, Firefox 9.0, Google Chrome 18.0, Opera 10. Do prawidłowego działania konieczna jest włączona obsługa cookies oraz javascript.

4. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

§4
Zasady i przebieg Konkursu

 

1. Zadanie konkursowe polega na: (a) wykonaniu filmu video bądź fotografii z ewentualnym opisem przedstawiającej wiosenną zmianę dokonaną z wykorzystaniem wybranego produktu marki kosmetyki AA, zgodnie z ich przeznaczeniem; (b) opublikowaniu filmu video lub zdjęcia z ewentualnym opisem w komentarzu pod postem konkursowym na profilu kosmetyki AA w serwisie Facebook.

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość filmów/zdjęć, z zastrzeżeniem, iż film/zdjęcie raz zgłoszone do Konkursu przez jednego Uczestnika, nie może zostać zgłoszone ponownie przez innego Uczestnika, w tym osobę, której wizerunek został uwidoczniony na tymże filmie/zdjęciu.

3. Filmy/zdjęcia nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych.

4. Uczestnik może zgłaszać wyłącznie filmy/zdjęcia zawierające wizerunek Uczestnika oraz wizerunki osób, które wyraziły zgodę na powyższe oraz na ich wykorzystanie zgodnie z Regulaminem oraz do których przysługują mu prawa autorskie w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania dla potrzeb Konkursu, obejmującym w szczególności prawo do publikacji, kopiowania i zwielokrotniania oraz przekazania prawa do umieszczenia na stronach internetowych Organizatora, Zleceniodawcy, na produktach Zleceniodawcy oraz ich profilach w serwisie Instagram oraz serwisie Facebook.

5. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Facebook.

6. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji.

7. Komisja przy ocenianiu prac konkursowych będzie brać pod uwagę kreatywność, wyczucie estetyki, poczucie humoru a także związek z produktami Zleceniodawcy.

8. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w profilu Zleceniodawcy prowadzonym w serwisie Facebook.

10. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych do Konkursu filmów/zdjęć w profilach Organizatora i Zleceniodawcy prowadzonych w serwisach społecznościowych Instagram oraz Facebook. Dodatkowo filmy/zdjęcia, za które przyznane zostaną nagrody, mogą zostać opublikowane w serwisie #SkinMate (www.skinmate.pl).

§5
Nagrody i zwycięzcy

 

1. W Konkursie zostanie przyznana: (a) jedna nagroda główna, którą otrzyma Uczestnik – autor filmu/zdjęcia, którego wizerunek został na nim umieszczony, oraz wybrana przez niego osoba towarzysząca oraz (b) 20 nagród dodatkowych (zwane dalej „Nagrodami”).

2. Nagrodę główną stanowi: (a) zwiedzanie Fabryki Kosmetyków i Farmaceutyków OCEANIC S.A. w Trąbkach Małych (województwo pomorskie) w terminie ustalonym indywidualnie ze zwycięzcą oraz (b) pokrycie kosztów ewentualnie jednego noclegu zdobywcy Nagrody oraz osoby towarzyszącej (w hotelu wybranym i wskazanym przez Zleceniodawcę) oraz kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania zdobywcy Nagrody do Trąbek Małych i z powrotem (Zleceniodawca pokryje koszty dojazdu na podstawie imiennych dowodów ich poniesienia (faktura, bilet) lub według ryczałtu kilometrowego 0,8358 zł za kilometr(w przypadku samochodu o pojemności silnika powyżej 900m3), każdorazowo jednak do kwoty nie większej niż 1300 zł) oraz (c) zestaw kosmetyków o łącznej wartości maksymalnie 300 zł. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany daty zwiedzania Fabryki Kosmetyków i Farmaceutyków OCEANIC S.A., również w sytuacji zgłoszenia wypadku losowego przez zdobywcę Nagrody głównej – w każdym z w/w przypadków Zleceniodawca jest uprawniony do samodzielnego ustalenia nowej daty realizacji Nagrody głównej; o powyższej zmianie Organizator powiadomi zdobywcę Nagrody głównej nie później niż na 7 dni przed wyżej wskazaną datą wyjazdu lub w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wypadku losowego.

3. Nagrody dodatkowe stanowi 20 zestawów, w których skład wchodzi: zestaw 3 filmów DVD (o wartości nieprzekraczającej 150zł, zdjęcie Kingi Preis wraz z jej autografem oraz zestaw kosmetyków o łącznej wartości 128,19 zł.

4. Zdobywcy Nagród zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji na profilu Zleceniodawcy w serwisie Facebook.

5. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik – zdobywca Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając list elektroniczny na adres skinmate@kosmetykiaa.pl. Zgłoszenie, pod rygorem utraty prawa do Nagrody winno nastąpić w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W zgłoszeniu zdobywca Nagrody winien: (a) podać dane niezbędne do dokonania realizacji/wysyłki Nagrody wraz z numerem telefonu, (b) wkleić w treść listu oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Oceanic S.A. z siedzibą w Sopocie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu PięknAA na wiosnę, tj. celem wydania nagrody i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania na warunkach określonych ustawie o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz – oświadczając, że posiadam w tym zakresie stosowne upoważnienie od tych osób – wizerunków osób umieszczonych na zgłoszonym do konkursu filmie/zdjęciu, jak również na korzystanie ze zgłoszonego przeze mnie do w/w konkursu filmu/zdjęcia w magazynie SkinMate, w profilach Organizatora i Zleceniodawcy prowadzonych w serwisach społecznościowych Instagram oraz Facebook, jak również na wykorzystanie ich w materiałach reklamowych i promocyjnych, w tym billboardach, standach reklamowych, materiałach drukowanych itp. oraz w sieci Internet, a także przerobienie tychże zdjęć, w tym m.in. zmianę formatu, kolorystyki, opatrzenia napisami itp. Powyższa zgoda ma charakter wyłączny i nie jest ograniczona czasowo oraz terytorialnie. Zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatora i Zamawiającego z przysługujących mi osobistych praw autorskich przysługujących mi wobec zgłoszonych do Konkursu zdjęć”. Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi nie zawierającej wszystkich wyżej wskazanych informacji lub danych nieprawdziwych, oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody. Zdobywca Nagrody kontaktując się z Organizatorem zobowiązuje się do podania – w razie takiej potrzeby zgłoszonej przez Organizatora – danych niezbędnych do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

6. Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody zgodnie z ust. 5 powyżej, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator, w zwrotnym liście elektronicznym, wyśle do zdobywcy Nagrody wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania.

7. W razie takiej potrzeby, zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej realizacji/odbioru, jak również do wykonania obowiązków podatkowych oraz pisemnego potwierdzenia udzielenia licencji zgodnie z ust. 5 powyżej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie. Zdobywca Nagrody zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym odszkodowawczych, wobec Zleceniodawcy oraz Organizatora w związku ze zmianą dat, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie powyżej.

9. Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody (informacje/dokumenty niezbędne do skorzystania z nich) w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej oraz poprawnych i pełnych danych od ich zdobywców. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych zdobywców Nagród lub zdarzeń siły wyższej. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, tj. w szczególności: (a) kiedy Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Facebook; (b) kiedy profil Uczestnika, który został wykorzystany jest nieprawdziwy (dane są inne niż faktyczne; (c) kiedy Uczestnik działał w sposób naruszający zasady serwisu Facebook lub Regulaminu, Organizator ma prawo odmówić wręczenia Nagrody.

11. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem Nagród odpowiada Zleceniodawca. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane.

12. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, zdobywcy Nagród otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku należnego w związku z wygraniem Nagrody – nagrody te zostaną przeznaczone bezpośrednio na zapłatę tegoż podatku, tj. nie będą wypłacane zdobywcom Nagród; powyższe związane jest z koniecznością wykonania obowiązku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

§6
Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Zleceniodawca.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać przekazane Organizatorowi, firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Zgoda zdobywców Nagród na przetwarzanie ich danych osobowych jest udzielana zgodnie z § 5 ust. 6.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu drogą mailową lub drogą pisemną na adres Zleceniodawcy. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora i Zleceniodawcę do odmowy jej wydania.

§7
Prawa autorskie

 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy konkursowej, tj. filmu bądź zdjęcia (zwanej dalej „Dziełem”). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, iż Dziełem w rozumieniu Regulaminu są wszelkie zapisy plików, w szczególności graficznych w programach: flash /FLA/, Corel Draw (cdr.), Adobe Photoshop,Adobe Reader, Microsoft Paint, Microsof Word, Microsoft Exel, Microsof PowerPoint, w wszelkich formatach, kody HTML i definicje CSS a także wszelkie materiały, w tym grafiki, zdjęcia, scenariusze, powstałe w związku z realizacją zadania konkursowego, które będą posiadały takie indywidualne cechy twórcze, iż będą stanowić a tym samym stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego prawa do Dzieła mogą być przeniesione (mogą zostać udzielone licencje) zgodniez przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w trybie określonym Regulaminem bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.

3. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia (udzielenie licencji) na Zleceniodawcę. Jeżeli po nabyciu praw autorskich do Dzieła ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora lub Zleceniodawcę ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto – na żądanie Organizatora lub Zleceniodawcy – złoży publicznie oświadczenie stosownej treści.

4. Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi (zgłoszenia go do Konkursu poprzez umieszczenie w ramach Profilu) Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy licencji na korzystanie z Dzieła wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Z tą samą chwilą Uczestnik upoważnia Zleceniodawcę oraz Organizatora do korzystania z Dzieła w celu przeprowadzenia Konkursu.

5. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 4, następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Zleceniodawca uprawniony jest do:

(a) utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, (b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,
(c) wprowadzania do obrotu,
(d) wprowadzania odo pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
(e) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
(f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
(g) wystawiania,
(h) wyświetlania,
(i) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian j. użyczania i/lub najmu,
(j) dzierżawy,
(k) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,
(l) nadawania za pośrednictwem satelity,
(m) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Dzieła.

6. Uczestnik Konkursu upoważnia Zleceniodawcę do wykonywania w imieniu autora Dzieła jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:

(a) decydowania o nienaruszalności treści i formy Dzieła,
(b) decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności,
(c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dzieła.

7. Uczestnik zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do Dzieła swych autorskich praw osobistych.

8. Zleceniodawca oraz Organizator mają prawo dokonywania wszelkich zmian Dzieła, obejmujących także zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego, w tym przeróbek i tłumaczeń.

9. Zleceniodawca ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

10. Zleceniodawca przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Dzieła w ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, stron WWW, baz danych).

11. Udzielenie licencji nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

12. Za udzielenie licencji Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia.

13. Na żądanie Organizatora Uczestnik konkursu może zostać poproszony o dosłanie pisemnego oświadczenia ze zgodą na wykorzystanie wizerunku na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§8
Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: zjednoczenie.com Sp. z o.o., ul. Czyżewskiego 14, 80-336 Gdańsk.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§9
Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Zleceniodawcy, a także do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w profilu Zleceniodawcy w serwisie Instagram lub/i Facebook.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: skinmate@kosmetykiaa.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w serwisie Instagram lub/i Facebook.

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres – skinmate@kosmetykiaa.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Zleceniodawcy.

§10
Odpowiedzialność Organizatora

 

1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.

3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Popularne artykuły